Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
v době 9 - 18 hod.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 
Naši partneři:

www.stoklasa.cz

  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY platné od 3.11.2022

Obchodní společnosti Johneliz s.r.o.

se sídlem Lidická 3278/37b, Břeclav 690 03

identifikační číslo: 05562180

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 96223

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.koralkovehratky.cz platné od 3.11.2022


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Johneliz s.r.o., se sídlem Lidická 3278/37b, Břeclav 690 03, identifikační číslo: 05562180, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 96223 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.koralkovehratky.cz(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

V případě uvedení takové ceny, při níž je zjevné, že se jedná o chybu v psaní a číslech, není tato cena závazná a kupní smlouva není uzavřena.

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Prodávající  si  vyhrazuje právo odmítnout  prodej většího množství zboží  nebo výrobků, které překračují  množství obvykle  odebírané kupujícími.

3.8.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 

3.9.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese nám. T.G. Masaryka 46/1 Břeclav 690 02;
-bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2101103091/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení podkladů k platbě. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pokud zákazník po uzavření kupní smlouvy neuhradí cenu zboží a dopravy, nejedná se o odstoupení od kupní smlouvy podle § 1829 občanského zákoníku, (protože nedošlo k převzetí zboží), ale jde o porušení uzavřené kupní smlouvy. Podle ustanovení § 2079 občasnkého zákoníku se kupující zavazuje, že věc, která je předmětem koupě převezme a zaplatí. Neuhrazením objednávky ( případně jejím stornováním před úhradou ) vznikají prodávajícímu náklady spojené s opětovným naskladněním zboží, spotřebou obalového materiálu apod., a podle § 2913 poruší-li smluvní strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou.  Tato škoda se vyčíslí jako náklady na obalový materiál, práce při vychystávání zboží, a jeho následné naskladnění, náklady na tisk, etikety apod. 

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9  Minimální hodnota objednávky zboží je 100,- Kč s DPH ( bez poštovného ).

4.10       Zboží lze objednávat pouze po celých násobcích balení, které je uvedeno u názvu zboží v závorce. Pokud tak zákazník neučiní, bude mu počet kusů upraven na celý počet balení daného výrobku při zpracování objednávky, a to směrem nahoru.

4.11     Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Na základě zákona č. 449/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb. dochází k přerušení povinnosti evidovat tržby až do 31.12.2022. 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@koralkovehratky.cz a použije formulář k odstoupení dostupný zde

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu na adresu sídla firmy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5  Zboží, které je skladem u prodávajícího, je expedováno zpravidla následující pracovní den po dni, kdy byla objednávka doručena, nejpozději však 3. pracovní den. V případě platby předem začíná lhůta běžet až po připsání platby na účet prodávajícího.

6.6  Kupující bere na vědomí, že informace o dostupnosti zboží mají informativní charakter a přestože prodávající vyvine maximální úsilí dodat zboží v objednaném množství, nenese žádnou odpovědnost za možnou škodu způsobenou kupujícímu z důvodu neúplné dodávky zboží.

6.7.      Zboží je zasíláno na adresu prostřednictvím České pošty s. p.,společnosti PPL s ohledem na hmotnost a hodnotu zásilky, případně si kupující může zvolit dodání na výdejní místo společnosti Zásilkovna. Kupující bude e-mailem informován o odeslání zásilky. Výběr přepravní společnosti dodávající zboží na adresu provádí prodávající. To se netýká situace, kdy si kupující vybere přepravu prostřednictvím Zásilkovny, sám si vybere i pobočku, na které si zboží vyzvedne a prodávající již tuto volbu žádným způsobem nemění.

6.8.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@koralkovehratky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2.    Volbou práva dle tohoto článku obchodních podmínek není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (I).

10.3.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.4.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Johneliz s.r.o., Lidická 3278/37b, Břeclav 690 03, adresa elektronické pošty info@koralkovehratky.cz, telefon608 905 140, adresa pro osobní odběr zboží: maloobchodní prodejna KORÁLKÁRNA nám. T.G. Masaryka 46/1, Břeclav 690 02

10.6      Zboží nabízené prostřednicvím e-shopu se nemusí naprosto přesně barevně shodovat s dodaným zbožím. K nesouladu může dojít vlivem zkreslení při zobrazování na různých typech obrazovek a jejich nastavení.

10.7. 

Prodávající seznamuje kupujícího se skutečností, že zboží s přívlastkem „minerální“ (korálek, korálky, náramek, náramky, přívěšek apod..) je zboží, které je z minerálu, nebo jeho část, nebo jej obsahuje, případně z přírodní pryskyřice ( např. jantar), nebo ze schránek živočichů ( perleť, korál.. ) a které  může být vyrobeno jedním z následujících způsobů:

  1. Rekonstruovaný minerál- rozmělněné suroviny jsou spojeny většinou pryskyřicí  - např. malachit, azurit apod.
  2. Kompozitní kámen - tzv. dubletem či tripletem, kdy je tenká vrstva materiálu překryta přírodním materiálem - typicky opálové dublety a triplety;
  3. Dobarvovaný kámen – jde o přírodní kámen, který je dobarvován, aby lépe vynikla jeho struktura (např. achát, lapis lazuli)
  4. Tepelně upravovaný kámen – jde o přírodní kámen, kdy pomocí tepla pouze vynikne jeho barva, nebo se přírodní kámen teplem upravený „přemění“ na jinak zabarvený přírodní kámen, který je pak uváděn na trh pod obchodním jménem pravého přírodního kamene – typický příklad je vznik citrínu z ametystu, případně safír atd.
  5. Syntetický minerál – výrobek, jehož chemicko-fyzikální vlastnosti odpovídají přírodnímu minerálu, ale je vyroben v laboratoři člověkem ( např. syntetický diamant)
  6. Imitace minerálu – jedná se o napodobeninu skutečného minerálu, nejčastěji ze skla
  7. Jiným zde nepopsaným způsobem (broušením, tzv. „pokovováním“, gravírování atd.)

Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pokud určité zboží na eshopu není výslovně označeno jako "pravý přírodní kámen", může se jednat o kámen upravený výše uvedeným způsobem.

Na eshopu jsou použity obvyklé a zažité obchodní názvy minerálů, které však nemusí vždy odpovídat chemickému složení dané mineralogické  skupiny minerálů – např. Jaspis obrázkový není křemen, ale pravděpodobně travertin aj.

Nabízené minerální výrobky jsou designové, bižuterní a dekorační zboží, nejedná se o investiční kameny a minerály.

10.8      Výrobky z našeho e-shopu nejsou hračkou ! Výrobky nesjou vhodné pro děti do 6ti let, hrozí vdechnutí malých částí. Při používání bižuterie nebo bižuterních komponentů se řiďte pokyny, které jsou uvedeny v příloze č. 2 těchto obchodních podmínek.

 

 

Příloha č. 1

 

Ceny poštovného

Cena poštovného při doručení na adresu a objednávce v minimální výši 250,- Kč  činí 109,- Kč

Cena poštovného při doručení na adresu a objednávce menší než 250,- Kč  činí 114,- Kč

Cena poštovného BALÍKOVNA a objednávce v minimální výši 250,- Kč  činí 89,- Kč

Cena poštovného BALÍKOVNA a objednávce menší než 250,- Kč  činí 99,- Kč

Cena poštovného při doručení na výdejní  místo ZÁSILKOVNY a objednávce v minimální výši 250,- Kč činí 99,- Kč

Cena poštovného při doručení na výdejní  místo ZÁSILKOVNY a objednávce menší než 250,- Kč činí 109,- Kč

Zboží na dobírku objednat nelze.

Zboží zasíláme pouze v rámci ČR!!

Osobní odběr na prodejně zdarma.

Pokud dojde k odeslání objednávky i bez vyplnění povinných polí jako je způsob dopravy a platby ( vlivem nastavení prohlížeče zákazníka  -  např. deaktivací podpory Java Scriptu apod. ), bude poštovné u takto odeslané objednávky účtováno dle těchto obchodních podmínek

Při volbě zbůsobu dopravy "osobní odběr" je možné zboží převzít osobně na adrese maloobchodní prodejny provozovatele e-shopu, jakmile kupující obdrží zprávu, že je zboží připraveno k vyzvednutí. V tomto případě se poštovné nehradí.

 

Příloha č. 2

Základní přirozené vlastnosti výrobků, které nejsou vadou:

-        Kožené části bižuterie může vlivem potu či povětrnostních podmínek barvit, proto se vyvarujte jejich nošení ve vlhku, či přímo na kůži, případně nenoste tmavé na světlých oděvech.

-        Při nošení bižuterie může dojít na některých velmi jemných textiliích k zachytávání zdobení či výstupků na výrobku o oděv a tím k jeho poškození, proto doporučujeme nosit bižuterii na vhodném oděvu s ohledem na charakter výrobku.

-        Bižuterie, jejichž součástí je nylonové lanko se nesmí přehýbat či lámat, jinak dojde k trvalé tvarové deformaci lanka, vždy je nutné udržovat lanko v kulatém ohybu.

Ostatní zásady péče o bižuterii naleznete v našem e-shopu v sekci „péče o bižuterii“

 

 

 

 

KDE NÁS NAJDETE

 

 Nám. T. G. Masaryka 46/1, Břeclav

NAŠE PRODEJNA A VÝDEJNÍ MÍSTO

Webové stránky prodejny zde.

Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz